Jste zde: Domovská stránka Články Bible v životě křesťana - 1. část

Bible v životě křesťana - 1. část

09. 01. 2014ADCM

Před dvěma roky jsem psala seminární práci na téma "Bible v životě křesťana". Chci Vám v těchto článcích na pokračování shrnout obsah práce. Nyní začínáme 1. částí, která má název

Začínáme s Biblí

Bibli tvoří více než 70 knih. Slovo "Bible" pochází z řečtiny - biblos = kniha, mn. číslo ta biblia = knihy. Úplný seznam svatých knih se nazývá "kánon Písma svatého", kánon (řec.) = hůl, měřící přímka, měřítko, norma. Bible se dělí na Starý a Nový zákon. Starý zákon (SZ) obsahuje 46 knih, Nový z. (NZ) 27 knih. Kánon SZ se vytvořil v r. 90 na synodě v Jamnii, Nový zákon byl vytvořen na podnět křesťana Markióna. Plán spásy ve SZ připravoval příchod Krista, Vykupitele světa. Ústřední téma NZ je život Ježíše Krista, jeho učení, utrpení, oslavení a také počátky jeho církve. Církev vždy vyzdvihovala jednotu Božího plánu v obou zákonech. "Nový zákon je skryt ve Starém, zatímco Starý je odhalen v Novém." (KKC čl.129).

Autoři Bible

K sepsání posvátných knih si Bůh vybral lidi a použil jich s jjich schopnostmi a silami, působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl. V NZ známe autory u některých spisů, SZ je anonymní.                            

Smysl Písma a jeho výklad

Podle tradice rozlišujeme dva smysly Písma: literárnía  duchovní. Literární učí, co se stalo. Duchovní se dělí na alegorický, morální a analogický. Alegorický učí, v co věřit, morální, jak jednat a analogický, kam směřovat. Ke správnému porozumění záměru svatopisců musíme brát v úvahu poměry v jejich době, jejich kulturu, jazyk, způsob chápání... Autentický výklad Božího slova je svěřen pouze Učitelskému úřadu církve (biskupové ve spojení s papežem).

Ve druhé části se zaměříme na to, jak číst Bibli.

Hlavní pramen: Katechismus katolické církve

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS