Jste zde: Domovská stránka Články Istanbulská smlouva – ochrana proti násilí ale za jakou cenu?

Istanbulská smlouva – ochrana proti násilí ale za jakou cenu?

22. 05. 2018ADCM

V posledních dnech se celospolečenským tématem stala ratifikace tzv. Istanbulské smlouvy, což vyvrcholilo otevřeným dopisem českých a moravských biskupů, který byl předčítán při bohoslužbách 7. neděle velikonoční.

Istanbulská smlouva, celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, si klade za cíl „prevenci tohoto druhu násilí, ochranu jeho obětí a stíhání pachatelů.“ Považuje tento druh násilí za „závažné porušování lidských práv a směřuje k jeho nulové toleranci.“

Základní informace o Istanbulské smlouvě najdete zde: https://rm.coe.int/1680464e6f.

Zároveň však dohoda spatřuje kořeny tohoto násilí v „nerovnosti mezi pohlavími ve společnosti,“ přičemž pohlaví chápe nejen jako „biologické rozlišení mezi mužem a ženou, ale i jako společensky konstruovanou kategorii.“

Tento fakt klade státům, které by se ratifikací smlouvy zavázaly k důslednému dodržování každého jejího nároku, velký prostor pro uplatňování myšlenek ideologie „gender.“ K tomuto nebezpečí se vyjádřili biskupové v pastýřském listu.

V něm se mj. jiné píše, že „muži a ženy jsou odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, což lze zakoušet v přirozeném řádu od počátku věků.“ Církev sice vítá snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí, varuje však, že Istanbulská smlouva podporuje trend dnešní doby ve snaze „nastolit nové chápání rolí muže a ženy, který je v rozporu s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.“

Celý text pastýřského listu najdete zde: https://bit.ly/2KA832b.

Jako problematické články dohody se jeví zejména čl. 6: „Strany se zaváží, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.“ Tento článek může být v duchu definice „gender“ v úvodní části smlouvy jako závazek k aplikování myšlenek gender ideologie do života společnosti, což ještě umocňuje čl. 14 smlouvy, který implementuje problematiku mj. „stereotypních genderových rolí a právo na osobní integritu“ do vzdělávacích systémů.

Celý text Istanbulské dohody v češtině najdete zde: https://rm.coe.int/1680462471.

Česká republika navíc ve svém právním systému promyšleně pamatuje na trestné činy násilí na ženách a domácího násilí, přijetí Istanbulské dohody je tedy pro ČR v podstatě nadbytečné. V českém politickém prostředí je složitá jakákoliv orientace, nicméně dané problematice se z pohledu křesťana věnuje např.  europoslanec Tomáš Zdechovský na svém blogu: https://zdechovsky.blog.idnes.cz.

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS